USPIT LOGO

Udruženje za sistemsku praksu i terapiju BiH


Member of
European Family Therapy Association EFTA-NFTO

Aktivnosti Udruženja


Ponuda iz oblasti mentalnog zdravlja za kompanije

Kada je u pitanju profesionalni nivo, izazovi iz oblasti mentalnog zdravlja su jedni od vodećih izvora invaliditeta kod uposlenika širom svijeta. Jednako su zastupljeni u nerazvijenim i razvijenim zemljama, neovisno od dobi, spolu ili socijalnom statusu. Generalni trendovi u svijetu pokazuju da ćemo se u budućnosti sresti sa uvećanim brojem mentalnih izazova zaposlenika. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) predviđa da će do 2020. godine depresija postati drugo oboljenje po učestalosti koje izaziva onesposobljenost za rad (odmah iza kardiovaskularnih bolesti), a do 2030. godine očekuje se da će preuzeti i prvo mesto. Karakteristično za sve mentalne izazove 21. stoljeća jeste što se u jednom trenutku isprepletu, i lični i profesionalni, i teško, pa čak i nemoguće ih je razdvojiti.

 

 

Ostale Aktivnosti

 

Edukativne Radionice

Edukativne
radionice

Promocija Mentalnog Zdravlja

Promocija
Mentalnog Zdravlja

Volonterske Aktivnosti

Volonterske
Aktivnosti

Profesionalni Razvoj

Profesionalni
Razvoj

BLOG

BLOG

Stručne Publikacije

Stručne
Publikacije

Ciljevi i djelatnosti Udruženja


* Pomoć u promociji sistemske psihoterapije kao savremenog terapijskog modela koji obuhvata rad sa pojedincem, partnerima i porodicom kroz sistemski pristup pojedincu i porodici posmatrajući porodicu kao cjelinu koja je veća od zbira njenih pojedinačnih članova na način da se problem u pojednicu tretira kroz odnose, relacije i interakcije koje isti ostvaruje u porodici.

 

* Rad na iniciranju, podsticanju i učešću u pružanju usluga psihoterapije i savjetodavnom radu sa porodicama, pojedincima, organizacijama i institucijama.

* Rad na iniciranju, podsticanju i učešću u aktivnostima i projektima koji imaju za cilj da unaprijede primjenu sistemske psihoterapije u Bosni i Hecegovini

* Rad na iniciranju, podsticanju i pomaganju razmjene iskustava iz oblasti sistemske psihoterapije sa odgovarajućim udruženjima i drugim organizacijama u Bosni i Hercegovini kao i sa udruženjima koja su članice European Family Therapy Association.

* Pomoć i podrška u organizovanju seminara, radionica, javnih tribina i okruglih stolova u cilju ostvarenja ciljeva i djelatnosti Udruženja, samostalno ili u saradnji sa drugim pravnim licima koji imaju iste ili slične ciljeve i djelatnosti, a u skladu sa važećim propisima.

* Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, pravnim licima, institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, u cilju ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom.

* Izdavanje knjiga, brošura, biltena, letaka, afiša i drugih publikacija, u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa važećim propisima.

Organizacija Udruženja


Predsjednica Udruženja

Armina Čerkić
[email protected]

Upravni odbor

Armina Čerkić
[email protected]

Đema Voloder – Nadarević
[email protected]

 

Blagajnica

Alisa Ćatić
[email protected]

Etički odbor

Tanja Tankosić
[email protected]

Elma Selmanagić Lizde
[email protected]

Morgijana Karić Nezirović
[email protected]

Članstvo u Udruženju


Namjera Udruženja jeste da omogući svim svojim članovima pristup kontinuiranoj edukaciji, povezivanje sa kolegama (formalno i neformalno), kao i aktivno sudjelovanje u promoviranju porodične terapije u BiH.

Kao član USPIT-a imaćete priliku da:

  • Aktivno učestvujete u radu Udruženja,
  • Objavljujete stručne radove na Facebok i web stranici Udruženja,
  • Biti redovno informisani o relevantnim edukacijama u zemlji i regionu iz oblasti porodično sistemske prakse,
  • Dobijete jednu besplatnu kotizaciju za jednodnevnu radionicu.

Kontaktirajte nas